Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania internetowej Platformy dostępnej po adresem swietochlowice.budzet-obywatelski.org, która służy do obsługi Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego, w tym zgłaszania Projektów i głosowania na nie poprzez sieć Internet.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania Platformy. Korzystając z Platformy Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin określa zasady działania oraz świadczenia i korzystania z usług na tej Platformie.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 6. Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce Wszystko o budżecie/Do pobrania na Platformie.

II. Terminologia

W niniejszym Regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 • Platforma – Platforma Internetowa do obsługi Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego dostępna pod adresem swietochlowice.budzet-obywatelski.org oraz jej podstrony.
 • Użytkownik – osoba, która korzysta z Platformy.
 • Konto Użytkownika ("Konto") – obszar Platformy, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Platformie.
 • Projekt – publikowany na łamach Platformy projekt zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Usługodawca – Miasto Świętochłowice reprezentowane przez Prezydenta Miasta z siedzibą w Świętochłowicach (41-600) przy ul. Katowicka 54.
 • Dostawca Platformy – Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zakres świadczonych usług

Prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, w szczególności związane z możliwością:
 1. Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego - Administrator zapewnia możliwość zgłoszenia mu propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego. Ta czynność wymaga założenia Konta Użytkownika w Platformie i wypełnienia specjalnego formularza. Założenie Konta Użytkownika i skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych. Zasady i tryb zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego, określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce: Wszystko o budżecie/Do pobrania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego.
 2. Głosowanie na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego. Administrator zapewnia możliwość głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, poprzez specjalnie przygotowany formularz. Głosowanie wymaga podania danych osobowych. Zasady i tryb głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce: Wszystko o budżecie/Do pobrania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zarejestrowania głosu.
 3. Wyrażenie poparcia dla projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego. Administrator zapewnia możliwość wyrażenia poparcia dla projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego, poprzez specjalnie przygotowany formularz. Wyrażenie poparcia wymaga podania danych osobowych. Zasady i tryb wyrażania poparcia na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego, określają odpowiednie dokumenty dostępne w zakładce: Wszystko o budżecie/Do pobrania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zarejestrowania poparcia.
 4. Formularz kontaktowy - Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych tj. imię, nazwisko, oraz adres e-mail. Dane są niezbędne do skontaktowania się Administratora z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane osobowe, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a brak ich wprowadzenia będzie skutkować brakiem możliwości jego obsługi, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem Platformy jest Prezydent Miasta Świętochłowice z siedzibą w Świętochłowicach (41-600) przy ul. Katowicka 54.
 2. Dane osobowe Użytkowników Platformy przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego oraz w celu przeprowadzenia procedury związanej z głosowaniem na zadania do budżetu obywatelskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z tej Platformy. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień.
 5. Szczegółowe informacje, które Administrator danych zobowiązany jest przekazać Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz sposoby kontaktu z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych, dostępne są w Polityce Prywatności.

V. Usługodawca i Dostawca Platformy

Usługodawcą Platformy do Budżetu Obywatelskiego jest Miasto Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600.

Dostawcą Platformy jest Mediapark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.


VI. Zgłaszanie Projektu

 1. Zgłoszenie pierwszej propozycji Projektu do Budżetu Obywatelskiego wymaga zarejestrowania poprzez Użytkownika Konta Użytkownika w Platformie, poprzez wypełnienie formularza znajdujące się pod adresem swietochlowice.budzet-obywatelski.org/rejestracja.
 2. Podczas rejestracji Konta, Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 3. Użytkownik, korzystając ze swojego Konta, może: dodawać nowe Projekty, edytować Projekty, wysyłać Projekty do rozpatrzenia, poprawiać Projekty, które zostały zwrócone do poprawy w trakcie procedowania w Budżecie Obywatelskim.
 4. Użytkownik chcący zgłosić kolejną propozycję Projektu do Budżetu Obywatelskiego, loguje się na swoje Konto pod adresem swietochlowice.budzet-obywatelski.org/panel/ i z jego poziomu dodaje nową propozycję Projektu.
 5. Do założenia Konta na Platformie nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail (niezbędnego do założenia Konta) oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 6. Wszystkie przekazane przez Użytkowników do publikacji materiały (np. załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na Platformie.
 7. Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Usługodawcy lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie Platformy z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na Platformie zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Usługodawca lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie Platformy poniósł.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na Platformie.

VII. Zasady korzystania z Platformy

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach określonych w przepisach prawnych Budżetu Obywatelskiego dostępnych w zakładce Wszystko o budżecie/Do pobrania.
 2. Podczas korzystania z usług udostępnianych na Platformie, Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia Platformy. Umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, nie zakłócając jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 5. W razie stwierdzenia przez Użytkownika naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Platformy jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać wszelkie informacje Usługodawcy.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w związku z korzystaniem z Platformy.
 7. W przypadku powzięcia wiadomości o korzystaniu z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz możliwość podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

VIII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca, jak i Dostawca Platformy zastrzegają sobie możliwość do wyłączenia Platformy z podaniem okresu na jaki Platforma zostanie wyłączona. W przypadku, gdy przerwa bądź czasowe zawieszenie dostępności Platformy będą możliwe do przewidzenia Usługodawca opublikuje stosowną informację z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Usługodawca jak i Dostawca Platformy nie ponoszą odpowiedzialności, za szkody które są skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich jak i za szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności usług za pośrednictwem Platformy.
 3. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Platformy oraz nieprawidłowego korzystania z Platformy przez Użytkownika.
 4. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.
 5. Usługodawca i Dostawca Platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej hasła lub loginu.

IX. Zgłoszenia

 1. Wszelkie nieprawidłowości i usterki związane z funkcjonowaniem Platformy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@budzet-obywatelski.org.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać nazwę Użytkownika, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, oraz dokładny opis zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia są rozpatrywane niezwłocznie.

X. Prawa autorskie i licencje

 1. Platforma, oprogramowanie w jej zakresie, aktualizacje i modyfikacje oraz wszelkie inne możliwe zmiany wraz z kodem źródłowym są przedmiotem autorskich praw majątkowych, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666) i przysługują Media-ark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 14, 10-683 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000718893, NIP 7393910693, REGON 36950586.
 2. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz dokonywanie opracowań elementów zarówno w części jak i w całości Platformy, oraz jej wyglądu bez zgody Dostawcy Platformy, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2021 r.
 2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.
 3. Wprowadzone zmiany w Regulaminie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Regulaminu.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, właściwy dla miejsca funkcjonowania Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 12.05.2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.05.2021 r.