Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną swietochlowice.budzetobywatelski.pl ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.
 
W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:
 
         Administrator danych osobowych (ADO) – Prezydent Miasta Świętochłowice;
         RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
         Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną swietochlowice.budzetobywatelski.pl administrowany przez Prezydenta Miasta Świętochłowice;
         Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną swietochlowice.budżetobywatelski.pl
         Administrator – Prezydent Miasta Świętochłowice.
 
                                                                                                                                                                                     
 Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Prezydent Miasta Świętochłowice.
 
Jak mogę skontaktować się z Administratorem?
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się mailowo na adres iod@swietochlowice.pl
 
Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
        Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę   celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
        Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę   celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego.
       Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności:
I.          Świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników Platformy. Uzasadnionym interesem Administratora jest tzw. obsługa techniczna Użytkownika;
II.         Dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi. Uzasadniony interes administratora polega na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administrator jest w każdym przypadku dobrowolna i może być cofnięta przez Użytkownika w dowolnym czasie, jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Czas przetwarzania danych osobowych
        W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
        W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
        W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, co można uczynić w każdym momencie;
        Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.
 
Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora
·        imię i nazwisko;
·        adres e-mail;
·        nr PESEL
·        nr telefonu
·        adres zamieszkania
 
Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
        Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10683 Olsztyn NIP: 7393910693
        W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami [Prezydent Miasta Świętochłowice] może przekazywać dane osobowe Użytkowników kancelariom prawnym.
        W przypadku obsługi korespondencji drogą tradycyjną [Prezydent Miasta Świętochłowice] może przekazać dane osobowe Użytkowników Poczcie Polskiej lub innemu operatorowi pocztowemu.
 
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO
        Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO;

        Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

        Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)
Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych gdy:
       I.          dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
      II.          cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
    III.          wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
    IV.          dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
     V.          dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
    VI.          dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO .
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/a.

        Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
       I.          Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
      II.          przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
    III.          Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    IV.          gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

        Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Administratora kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Może Pan/Pani również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

        Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Czas rozpatrywania żądań Użytkowników
Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana /Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).