Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5/I/2023

5/I/2023. Nagłośnienie i oświetlenie sceny Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach


Lokalizacja

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
ul. Krauzego 1
41-603 Świętochłowice

Skrócony opis

Nowe nagłośnienie i oświetlenie sceny Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach to szansa rozwoju, ale również ułatwienie dla innych jednostek tj. szkoły czy przedszkola, które prezentują się na naszej scenie podczas konkursów, teatrów czy festiwali. Idąc z duchem czasu stawiamy na profesjonalizm oraz lepszą jakość odbioru naszych wydarzeń.

Opis projektu

Celami projektu są m. in :
- podniesienie standardów świadczonych usług z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców Świętochłowic i miast ościennych oraz wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym
- możliwość poszerzenia oferty kulturalnej CKŚ o wydarzenia wymagające wykorzystania sprzętu dobrej jakości
- redukcja kosztów wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów i oświetlenia, środki wynajmu sprzętu można przeznaczyć na realizację większej ilości wydarzeń kulturalnych
- poprawa jakości odbioru wydarzenia
- podniesienie standardów edukacji i animacji kulturalnej
- pozyskanie nowych odbiorców,
- zwiększenie dostępu do kultury
-stworzenie warunków do realizacji szerszych programów kulturalnych i edukacyjnych przez uzupełnienie sprzętu i wyposażenia.
W okresie występowania pandemii zaobserwowano wzrost zainteresowania udziałem w wydarzeniach kulturalnych w związku z tym zwiększenie potencjału CKŚ wpłynie na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.
Z uwagi na ograniczony budżet wnioskodawcy, realizacja zadania będzie niemożliwa, co przełoży się na brak możliwości polepszenia warunków do prowadzenia działalności, a tym samym osiągnięcia lepszych efektów w zakresie edukacji kulturalnej dla mieszkańców.
Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej, uruchomienie nowych przedsięwzięć kulturalnych, w których mogą wziąć udział nowi odbiorcy. Oferta kulturalna CKŚ skierowana jest w największym stopniu do mieszkańców miasta Świętochłowice, ale również do mieszkańców miast ościennych. CKŚ jest również organizatorem oraz współorganizuje z innymi jednostkami miejskimi liczne wydarzenia o charakterze miejskim, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Realizacja zadania w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zasięgu oferty kulturalnej, poprawy kondycji finansowej jednostki poprzez możliwość organizacji większej ilości wydarzeń i braku konieczności wypożyczania sprzętu.
Zakup nagłośnienia to również znaczne ograniczenie wydatków innych jednostek, które chcąc realizować swoje projekty kulturalne i artystyczne na naszej scenie, są zmuszone do dopożyczania sprzętu, którym nasza jednostka nie dysponuje, Corocznie organizujemy łącznie około 100 wydarzeń, których organizatorami są przedszkola i szkoły z naszego miasta. Każdorazowo na takie wydarzenia musimy dopożyczać sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetlenie. Realizacja tego projektu przyczyni się nie tylko  Centrum Kultury Śląskiej, ale również wszystkim jednostkom, które goszczą na naszej scenie.

Uzasadnienie ogólnodostępności

Ogólnodostępność w tym przypadku, to umożliwienie jednostkom miejskim dostępu do profesjonalnej sceny. Większość jednostek organizuje na scenie Centrum Kultury Śląskiej swoje wydarzenia tj. teatry, konkursy, festiwale etc. Podniesienie standardu, poprawa jakości usług, redukcja kosztów wynajmu, zwiększenie dostępności do kultury, stworzenie warunków do realizacji to uruchomienie nowych przedsięwzięć kulturalnych, w których mogą wziąć udział nowi odbiorcy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1Dźwiękrozeznanie cenowe rynku225 000 zł
2Oświetlenierozeznanie cenowe rynku300 000 zł
3Montażrozeznanie cenowe rynku15 000 zł
Łącznie: 540 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Nagłośnienie i oświetlenie sceny Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach jest: Prezydent Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@swietochlowice.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679);
b) wykonywania zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679);
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).

W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.

5. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.
9. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
10. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy, czy zawarcia umowy.
12. Pani/Pana dane nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.